VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7725/VPCP-KTN
V/v thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thừa lệnh Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ xin gửi dự thảo thông báo ý kiến kếtluận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2010 về việc thu tiềnsử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đề nghị các cơ quan có ý kiếnbằng văn bản về nội dung dự thảo nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày02 tháng 11 năm 2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: PCN Văn Trọng Lý;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý