BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 773/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0392/BCT-XNK ngày 14/01/2009 của Bộ Công thương về việc mã số HS của mặthàng bình chứa gas nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Việc thông quan hàng hóa thựchiện theo quy định hiện hành; đối với phân loại hàng hóa phải căn cứ vào hànghóa thực tế nhập khẩu và Biểu thuế XK, NK ưu đãi có giá trị tại thời điểm hànghóa thực nhập.

2/ Yêu cầu Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố thực hiện đúng nội dung văn bản số 7664/BCT-XNK ngày 29/08/2008của Bộ Công thương về việc tạm dừng nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng và vănbản số 0491/BCT-XNK ngày 16/01/2009 của Bộ Công thương. Theo đó, đối với mặthàng bình chứa gas đã qua sử dụng có mã số HS 7311.00.91.00 và 7311.00.99.10,không được phép nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn