BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

------------------

Số: 773/TCT-CS

V/v: giải đáp vướng mắc về hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 642/CT-THNVDT ngày29/01/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc trước bạ xe chuyên dùng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2c, Mục I, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

“Ô tô là tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trở lên, kể cả: rơ moóc và sơ mi rơ moóc; xe tải chở cần cẩu; xe chở bê tông; xe chở xăng dầu; xe gắn các thiết bị ra đa, máy đo tần số, thiết bị truyền hình; khung hoặc tổng thành máy ô tô thay thế phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản. Trừ các máy, thiết bị không phải là phương tiện vận tải, như: xe lu, cần cẩu (kể cả xe cần cẩu tự hành chỉ chuyên dùng để cẩu), máy xúc, máy ủi, xe máy nông lâm nghiệp (máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, máy kéo...), xe tăng, xe xích, xe bọc thép và các máy, các thiết bị khác không phải là phương tiện vận tải.”.

Tại Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tại Điều 8, Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ quy định:

“Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp xe nâng là xe máy chuyên dùng, không phải là phương tiện vận tải tham gia giao thông do đó thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ, thì trên tờ khai lệ phí trước bạ cơ quan thuế xác nhận chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ, đây cũng là chứng từ miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT nêu trên của Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và phối hợp với Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh để cùng có hướng dẫn cụ thể theo quy định./.

>> Xem thêm:  Tôi 23 tuổi và đã có công việc ổn định vậy phải đi nghĩa vụ quân sự không ?

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;

- Vụ Pháp chế Tổng cục Thuế;

- Sở Giao thông công chính TP Hồ Chí Mính (để biết);

- Lưu: VT, CS (3b). Hưng

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Đã lấy vợ có con có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Xăm hình, hen suyễn có phải đi nghĩa vụ quân sự ?