BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/TCT-KK
V/v hoàn trả tiền án phí

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Chicục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Tổngcục Thuếnhận được Giấy đề nghị hoàn trả số thu đã nộp Ngân sách nhà nước số 04/CV-CCTHAngày 21/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vềviệc đề nghịthoái thu tiền để trả chocông dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4, Điều6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiệnmột số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự quy định:

“4. Trường hợp quyết định về ánphí, phạt tiền, tịch thu vật chứng, tài sản tạm giữ đã được thi hành nhưng sauđó phát hiện có sai lầm và đã có quyết định hủy bỏ quyết định về án phí, phạttiền, tịch thu thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với cơ quan tài chính cùngcấp hoặc cơ quan tài chính cấp tỉnh nơi cơ quan thi hành án cấp quân khu trụ sở để làm thủ tục hoàn trả lại số tiền,tài sản đã nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Thi hành án dân sự... ”

Trường hợp Chi cục Thi hành án dânsự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã nộp khoản án phí nêu tại Giấy đề nghị hoàntrả số thu đã nộp Ngân sách nhà nước số 04/CV-CCTHA ngày 21/01/2015 vào Ngânsách nhà nước và nay đề nghị hoàn trả thì đề nghị quý Chi cục liên hệ với cơquan tài chính đồng cấp để thực hiện hoàn trả theo hướng dẫn hiện hành về thủtục hành chính về thi hành án dân sự.

Tổng cục Thuế thông báo để quý Chicục được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn