THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Trung tâm hội chợ triển lãm VN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (tờ trình số 58/TTr-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2013); ý kiếncác Bộ: Tài chính (công văn số 4984/BTC-TCDN ngày 23 tháng 4 năm 2013), Laođộng - Thương binh và Xã hội (công văn số 1290/LĐTBXH-LĐTL ngày 15 tháng 4 năm2013), Nội vụ (công văn số 1317/BNV-TCBC ngày 16 tháng 4 năm 2013) về Phương ánsắp xếp, tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm hộichợ triển lãm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch thực hiện việc cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênTrung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam phải gắn với xây dựng Trung tâm hội chợtriển lãm Quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Phương án cụ thể báocáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh