BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7730 TC/VP
V/v đính chính Thông tư số 68/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo nên trong nội dung Thông tư số 68/2003/TT-BTC ngày 17/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số ĐTNT có một số sai sót. Nay Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

- Tại trang 2, dòng 4 từ trên xuống: bổ sung chữ “ký” trong cụm từ “hồ sơ đăng thuế” thành “hồ sơ đăng ký thuế”’

- Tại trang 2, dòng 24 từ trên xuống: thay “5-Nguyên tắc cấp mã số thuế:” bằng “-Nguyên tắc cấp mã số thuế:”

- Tại trang 7, dòng 7 từ trên xuống: thay mục “5.3” bằng “4.3”

- Tại trang 7, dòng 15 từ trên xuống: thay mục “5.4” bằng “4.4”

Bộ Tài chính thành thật xin lỗi về sai sót trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã