BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7730/TCHQ-TXNK
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Ngày 04/12/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích. Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại Phần III - Tổ chức thực hiện của Quy trình kèm Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ để tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến công tác xác định trước mã số và phân tích, phân loại, cụ thể:
1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
- Chủ động phổ biến, đào tạo nghiệp vụ xác định mã số, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, Điều 7, Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
- Bố trí cán bộ thực hiện các công việc xác định mã số, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ nêu trên.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý các hồ sơ xác định trước mã số, việc lập hồ sơ yêu cầu phân tích do đơn vị thụ lý để đảm bảo thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện các vướng mắc phát sinh (nếu có) để đề xuất và báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.
- Đối với hồ sơ yêu cầu phân tích: Lập 01 Phiếu yêu cầu phân tích cho 01 mẫu hàng hóa trong đó nêu rõ quy cách đóng gói (trong trường hợp ở dạng bán lẻ hay ở dạng khác), chất liệu bao bì đóng gói, nêu cụ thể nội dung yêu cầu phân tích theo các tiêu chí để có thể phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC , đồng thời chỉ rõ mẫu hàng yêu cầu phân tích thuộc số thứ tự nào, mục 18 - mô tả hàng hóa của tờ khai hải quan hoặc phụ lục tờ khai hải quan.
2. Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh tại các khu vực:
- Căn cứ quy định tại Mục 3 Phần III Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ để tổ chức triển khai các công việc liên quan đến xác định mã số, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Phát hành Thông báo kết quả phân tích đối với từng mẫu hàng trong đó nêu rõ tên gọi theo cấu tạo, thành phần, công dụng, hàm lượng của hàng hóa, đồng thời chỉ rõ mẫu hàng phân tích thuộc số thứ tự nào, mục 18 - mô tả hàng hóa của tờ khai hải quan hoặc phụ lục tờ khai hải quan.
3. Các đơn vị khác: Căn cứ quy định tại Mục 2 và từ Mục 4 đến Mục 8 Phần III Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ để tổ chức triển khai các công việc liên quan đến xác định mã số, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định.
4. Đối với việc luân chuyển hồ sơ xác định mã số, phân loại hàng hóa:
Để việc luân chuyển hồ sơ xác định mã số, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thuận tiện, đúng quy định, theo hướng dẫn tại điểm 1 Bước 1 Mục II.A Chương 1 và điểm 1 Bước 1 Chương 2 của Quy trình, trên phong bì đựng hồ sơ, đề nghị các đơn vị ghi rõ tên loại và số của các hồ sơ đựng bên trong, đồng thời không gửi các hồ sơ khác cùng trong phong bì hồ sơ xác định mã số, phân loại hàng hóa.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để xem xét, xử lý.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?