B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7734/BTC-CST
V/v áp dụng Thông tư số 122/20 14/TT-B TC

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH ô tô HoàngGia

Trả lời côngvăn số 1505/CV-HGA ngày 15/5/2015 của Công ty TNHHôtô Hoàng Gia đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-B TCngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắnđộng cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thôngtư s 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 củaBộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Thông tư số 122/2014/TT-B TC ngày27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đi,bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đốivới mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tảitrên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưngBộ Tài chínhquy định thuế suất ưuđãi riêng là 15% đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ôtô sát xi, có buồng lái), có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng khôngquá 45 tấn với mã hàng chi tiết tại chương 98 - nhóm 98.36 và có mã hàng tương ứngtại 97 chương - nhóm 87.04.

- Theo Thông tư s164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế(Thông tư số 164/2013/TT-BTC )thì các mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấnnhưng không quá 45 tấn thuộc mã hàng 8704.10.26, 8704.23.29, 8704.23.61, 8704.23.62, 8704.23.63, 8704.23.69, 8704.32.63, 8704.32.69 có mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi là 20%.

- Theo hướng dẫn tại điểm 3 mục 2 Chương 98 tại Thông tư số164/2013/TT-BTC thì“Các mặt hàng, nhóm mặt hàng có tên tại khoản 1 mục I Chương 98 khi làm th tục hải quan, người khai hải quanphải kê khai phân loại theo mã hàng 08 chữ s ghi tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II và ghi chú mã hàng 08 chữ sghi tại mục II Chương 98 vào bên cạnh.”.

Theo đó, khi doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng là khung gầm đãgắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái), có tổng trọng lượngcó tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn sẽ kê khai mã hàng thuộc nhóm 87.04và phải ghi chú mã hàng thuộc nhóm 98.36 vào bên cạnh và được áp dụng mức thuếsuất ưu đãi riêng là 15%. Khi doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng là xe ô tônguyên chiếc (xe xitec, xe đông lạnh, xe thu gom phếthải,...) có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn chỉ kêkhai mã hàng tương ứng thuộc nhóm 87.04 (8704.10.26, 8704.23.29, 8704.23.61,8704.23.62, 8704.23.63, 8704.23.69, 8704.32.63, 8704.32.69) và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãilà 20% theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC .

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BTRƯỞNG
KT.
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THU
PHÓ VỤ TR
ƯỞNG
Lưu Đức Huy