BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 774/BGTVT-TC
V/v Dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA6

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 385/CĐBVN-TC ngày10 tháng 02 năm 2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về trình duyệt chi phí quản lý dựán năm 2009 của Ban quản lý dự án 6. Căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTCngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dựán đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến về dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án 6 nhưsau:

1. Về nguồn kinh phí quản lý dự án:

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 6, tổng số dự án do Banquản lý là 12 dự án với nguồn kinh phí quản lý dự án được sử dụng là khoảng 86tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn chi quản lý dự án, đề nghị Cục rà soát chi tiết, phânbổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phù hợp, cân đối đảm bảo có nguồn kinh phíquản lý dự án để sử dụng cho các năm tiếp theo.

2. Về dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự án 6 đã lập dự toán chi phí quảnlý dự án năm 2009 căn cứ theo số liệu chi thực tế năm 2008 và theo quy địnhhiện hành. Tuy nhiên qua xem xét cần phải rà soát điều chỉnh lại một số khoảnchi sau:

- Do đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý dự án 6 chưa đượcduyệt định biên và quỹ lương kế hoạch cho năm 2009, do vậy Cục Đường bộ Việt Namxem xét tạm duyệt các khoản nêu trên cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ trong công tácquản lý. Khi nào định biên và quỹ lương kế hoạch năm 2009 được duyệt chínhthức, Cục yêu cầu Ban quản lý dự án 6 trình duyệt dự toán chính thức làm cơ sởthực hiện.

- Về các khoản chi cho phương tiện đi lại: Cần rà soát số lượngxe hiện có và tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chi phí sử dụng xe ôtô cho phù hợp. Lưu ý, không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tô được thu hồitừ dự án kết thúc đã có quyết định của Bộ là bán đấu giá thu tiền nộp ngân sáchnhà nước.

-Về việc thuê trụ sở làm việc và văn phòng hiện trường: Ràsoát việc thực hiện các thủ tục thuê trụ sở làm việc theo quy định tại Chỉ thịsố 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu sử dụngvăn phòng hiện trường để duyệt dự toán chi phí trên nguyên tắc đảm bảo tiếtkiệm và có hiệu quả.

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 315/BGTVT-TC ngày15/01/2009 về thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB về triển khai thực hiệnThông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó Bộ Giao thông vận tải yêu cầucác Cục quản lý nhà nước chuyên ngành hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khẩn trươnglập, trình và thực hiện phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009. Dovậy để đảm bảo hoạt động quản lý dự án cho các đơn vị, Bộ Giao thông vận tảiyêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩm định và phêduyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc theođúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA 6;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường