BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 774/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v trả lời đơn thư về trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Bà Trần Thị Hoà Bình
157 Bis Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời thư ngày 05/3/2003 của Bà về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo các quy định của pháp luật lao động về hợp đồng lao động, thì Cty Golden Hope Nhà Bè phải trả trợ cấp thôi việc cho Bà theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động là đúng luật.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 3 của pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X về Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì trợ cấp thôi việc là khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng