BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 774/TCHQ-KTTT
V/v xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với tờ khai NSXXK trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2365/HQĐN-NV ngày19.12.2008; số 0160 /HQĐN-NV ngày 20.01.2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêuvướng mắc khi xử lý giãn nợ trên hệ thống kế toán KT 559 bằng chứng từ điềuchỉnh phi kế toán trong thời gian chờ thanh khoản (không thu thuế, hoàn thuế)tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do nợ chứng từ thanhtoán. Cụ thể là vướng mắc trong trường hợp người nộp thuế đã đưa số nguyên vậtliệu nhập khẩu của tờ khai NSXXK vào sản xuất và người nộp thuế đã:

a. Xuất khẩu hết trong hạn và nộp hồ sơ thanh khoản trongthời hạn quy định, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợp lệ;

b. Xuất khẩu hết trong thời hạn quy định, nhưng nộp hồ sơthanh khoản quá thời hạn quy định, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợplệ;

c. Xuất khẩu một phần hàng nhập khẩu trong thời hạn quyđịnh, nộp hồ sơ thanh khoản trong thời hạn quy định;

d. Xuất khẩu hàng ngoài thời hạn quy định, nhưng không nộpthuế mà nộp hồ sơ thanh khoản, có công văn xin nợ chứng từ thanh toán hợp lệ;

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trướcngày 01 tháng 01 năm 2009.

1.1 áp dụng xử lý giãn nợ bằng chứng từ điều chỉnh phi kếtoán đối với Tờ khai NSXXK trong thời gian chờ thanh khoản do nợ chứng từ thanhtoán theo hướng dẫn tại công văn số 4444/TCHQ-KTTT ngày 22.09.2006; số 4682/TCHQ-KTTT ngày 16.08.2007 của Tổng cục Hải quan đối với trường hợp:

Doanh nghiệp đã xuất khẩu hết trong thời gian ân hạn thuếcủa tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu và nộp hồ sơ thanh khoảnđúng hạn quy định tại điểm 7.2. và 7.3 mục IV phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính, nhưng còn nợ chứng từ thanh toán.

1.2. Không xử lý giãn nợ trên hệ thống kế toán KT 559 bằngchứng từ điều chỉnh phi kế toán đối với các trường hợp vướng mắc nêu tại điểmb, c, d nêu trên.

Cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại điểm 7, mục IV phần Evà điểm 2.2.1.2 mục III phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 củaBộ Tài chính để xử lý về thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản thuế, về thuế giá trịgia tăng, về phạt chậm nộp thuế và về xử phạt vi phạm hành chính đối với việcthanh khoản các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu.

2. Đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày01 tháng 01 năm 2009.

Các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13.01.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyếtsố 30/2008/NQ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xãhội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơnvị báo cáo về Tổng cục (qua Vụ kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn giảiquyết. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng