BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/TCT-DNL
V/v xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Hợp đồng Dầu khí Lô 09-3.

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8802/CT-KTT1 ngày 04/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướngdẫn việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Hợpđồng Dầu khí Lô 09-3. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầukhí, quy định:

“Điều 50. Chi phí được trừ để xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí được trừ để xác định thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Chi phí được phép thu hồi theothỏa thuận tại hợp đồng dầu khí;”

Tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định vểthuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khaithác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí, hướng dẫn như sau:

“3. Chi phí không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế: … Chi phí không được tính là chi phí thu hồi theo quyđịnh của hợp đồng dầu khí”.

Căn cứ nội dung hướng dẫn trên,trường hợp Hợp đồng dầu khí Lô 09-3 có phát sinh khoản chi phí nhân công phụtrội do Idemitsu Oil & Gas Co.Ltd (là một bên Nhà thầu tham gia trong Hợpđồng Dầu khí Lô 09.3) đã trả thêm tại Nhật cho các cán bộ biệt phái củaIdemitsu làm việc tại Việt Nam, khoản chi phí này không được tính là chi phíthu hồi theo quy định của Hợp đồng Dầu khí Lô 09.3 thì Công ty dầu khíViệt-Nga-Nhật/Idemitsu không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK, PC-1b (TCT);
- Lưu: VT, DNL-2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn