THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 774/TTg-DK
V/v giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Thương mại;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5614/BTC-TCT ngày27/4/2007), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3428/BKH-KTCN ngày21/5/2007), Thương mại (công văn số 2783/BTM-TTTN ngày 17/5/2007, Công nghiệp(công văn số 2469/BCN-TCKT ngày 30/5/2007) và ý kiến của Tập đoàn Dầu khí ViệtNam (công văn số 2762/DKVN-TCKT ngày 18/5/2007) về giá khí và Quỹ bù giá khícho sản xuất phân đạm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Từ năm 2007, bãi bỏ Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạmtại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủquy định tại các công văn số 234/CP-DK ngày 5/3/2002 và số 14/CP-DK ngày5/1/2004.

2. Giá khí cho sản xuất phân đạm của Công ty cổ phần Phânđạm và Hóa chất Dầu khí thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh (2007-2009)đã công bố trong bản cáo bạch của doanh nghiệp khi đấu giá cổ phần rộng rãi chocác nhà đầu tư.

3. Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phầnPhân đạm và Hóa chất Dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về Thuế thunhập doanh nghiệp hiện hành.

4. Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng khoản 1.851 tỷđồng (số dư Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm) và phần vốn nhà nước đã đượcđiều tiết về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thực hiện cổ phần hóa Công ty Phânđạm và Hóa chất Dầu khí làm nguồn vốn đầu tư bổ sung cho các dự án trọng điểmcủa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao Bộ Tàichính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Website CP,
- Lưu: VT, DK (4), MT. (26b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng