BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BộGiáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 7995/BKH-QLĐTngày 09/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện côngtác đấu thầu năm 2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc báocáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án sử dụng các nguồn vốn trongnăm 2010 theo nội dung chính sau:

- Tình hình thực hiện Luật đấu thầu,Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơbản số 38 / 2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ; Việc tuân thủ các thông tưquy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quymô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa); hồ sơ mời sơ tuyển góithầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu;báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với góithầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầutư vấn và thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu đểđăng tải trên Báo đấu thầu.

- Nhận xét về năng lực của đội ngũtham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấuthầu /số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu)

- Tổng hợp, đánh giá kết quả côngtác đấu thầu thực hiện trong năm 2010 (theo quy định tại phần 2 dưới đây),những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phụctrong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thựchiện…) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

- Tổng hợp thông tin về nhà thầunước ngoài trúng thầu tại Việt Nam theo Biểu 2.

- Tổng hợp số liệu về kết quả lựachọn nhà thầu theo Biểu 3,4,5,6 kèm theo công văn này

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đàotạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) trước ngày 31/12/2010để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng thời gửiqua Email theo địa chỉ: [email protected]; [email protected]).

Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo đúngthời gian quy định nói trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đoàn ThịThanh Bình: 04-38680854 hoặc 0912 673 081; Vương Tuấn Khanh: 04-38680854 hoặc0913 588 589 để được giải đáp./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c)
-Lưu VT, Cục CSVCTBTH

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu