BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------

Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH

V/v: Triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục MN và PT giai đoạn 2010-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

Kính gửi : Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 5490/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Đề án; Trong hai ngày 2 và 3/11/2011 tại Điện Biên, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì Hội thảo triển khai thí điểm Đề án. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, đại diện các đơn vị điển hình thuộc các sở giáo dục và đào tạo của 5 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm là Hà Nội, Nam Định, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự tham gia của lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp các ý kiến của địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Lưu ý một số vấn đề sau :

- Hoạt động tự làm thiết bị dạy học bao gồm cải tiến, sửa chữa các thiết bị đã được trang bị theo danh mục tối thiểu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; làm mới (theo mẫu cũ hoặc thiết kế mới); sưu tầm bổ sung thêm thiết bị phục vụ dạy học. Hoạt động tự làm và sử dụng thiết bị dạy học đồng thời có ý nghĩa phát huy tính sáng tạo, yêu nghề của đội ngũ giáo viên, sự hứng thú học tập của học sinh. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động tự làm thiết bị dạy học là nhiệm vụ của các cấp quản lý giáo dục nhằm đưa các hoạt động này trở thành một hoạt động sư phạm thường xuyên trong nhà trường và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị để phục vụ giảng dạy và học tập.

- Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các trường học thường xuyên làm tốt việc bảo quản, kiểm kê, mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học đảm bảo có đủ thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và sử dụng có hiệu quả.

- Kinh phí để triển khai các hoạt động của “Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010 - 2015” của các địa phương theo định mức và hướng dẫn của Đề án được cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong ngân sách dành cho giáo dục của địa phương và các khoản thu hợp pháp khác.

Thông qua Hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số công việc sau :

1. Đối với các tỉnh, thành phố tham gia giai đoạn thí điểm của Đề án (Hà Nội, Nam Định, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng)

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoặc xây dựng đề án của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

2. Đối với các tỉnh, thành phố khác

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương cần có giải pháp phù hợp để triển khai tốt các hoạt động về mua sắm, tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả.

3. Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai biên soạn các tài liệu chuyên môn hướng dẫn tự làm thiết bị dạy học giáo dục mầm non và phổ thông, và tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán của các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm Đề án. Các văn bản chỉ đạo công tác tự làm thiết bị dạy học khi triển khai đại trà sẽ được soạn thảo, ban hành trong giai đoạn thí điểm và sau khi tổng kết Đề án. Trong quá trình triển khai giai đoạn thí điểm của Đề án các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai thực hiện nội dung văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết kịp thời ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh,tp (p/hợp chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (p/hợp chỉ đạo);
- Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH;
- Vụ GDTX,Vụ KHTC, Vụ TCCB;
- Vụ KHCN, Cục NGCBQL,VP Bộ;
- Viện KHGDVN, Dự án THCS II;
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?