BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7742/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế do sáp nhập

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công vănsố 1178/HQĐNa-TXNK ngày 13/6/2016 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc hạch toán chuyển nợ thuế do sáp nhậpcông ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công tycổ phần Bao bì Kim loại Vina Can Sài Gòn (MST 3600797357) còn nợ tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt, đã sáp nhập vào Công ty cổ phần Re Xam ABM (MST3600795346) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Cục Hải quan tỉnhĐồng Nai chuyển (cập nhật) số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ củaCông ty cổ phần Bao bì Kim loại Vina Can Sài Gòn (MST 3600797357) sang Công tycổ phần Re Xam ABM (MST 3600795346) theo quyđịnh tại điểm 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế vào hệ thống kế toán thuế tậptrung.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang