BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Số: 7748 /BGDĐT-HTQT
V/v: Lựa chọn trường tiểu học nhận đàn piano kỹ thuật số do HQ tặng

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2009

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/8/2009, Bộ Giáo dục vàĐào tạo đã ký với Công ty Booyoung, Hàn Quốc Bản ghi nhớ về Dự án tài trợ đànpiano kỹ thuật số (KTS). Theo đó, Công ty Booyoung sẽ tài trợ 3.000 chiếc pianokỹ thuật số cho các trường tiểu học của Việt Nam làm dụng cụ học tập.

Để có căn cứ lựa chọn các cơ sởđủ điều kiện nhận đàn và việc sử dụng đàn đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đàotạo đề nghị Quý Sở báo cáo ngắn số lượng giáo viên dạy nhạc có thể sử dụng vàdạy được đàn piano kỹ thuật số tại các trường tiểu học thuộc Quý Sở quản lý;trình độ của giáo viên; cơ sở vật chất để bố trí và bảo quản đàn theo mẫu sau:

Số lượng trường tiểu học, sốlượng giáo viên âm nhạc ở tiểu học

TT

Họ và tên giáo viên dạy được đàn piano KTS

Trình độ được đào tạo về âm nhạc

Trường Tiểu học

Phòng Giáo dục

Số phòng dạy học/hoạt động âm nhạc

Số học sinh

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Hợptác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày11/9/2009.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c)
Vụ GDTH (để biết và phối hợp chỉ đạo)
Lưu VT, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển