BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 7749 TC/TCT
V/v xác định các khoản chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 770/CV-TCKT ngày 02/5/2003 của Tổng Công ty cao sư Việt Nam về việc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí hợp lý đối với chi phí giao khoán phương tiện và dụng cụ sản xuất khai thác cao su, Bộ Tài chính Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Tổng Công ty cao su Việt Nam thì các Công ty cao su thành viên đã thực hiện khoán chi phí theo từng công đoạn hoặc khoán theo từng công việc chăm sóc, khai thác vườn cây cao su đến từng đội sản xuất hoặc hộ nông trường viên như: khoán chi phí vận chuyển công nhân (công nhân tự đi bằng xe đạp, xe máy và được thanh toán chi phí hao mòn phương tiện), khoán chi phí các loại dụng cụ phục vụ cho khai thác mủ như kiềng mủ, chén hứng mủ, máng dẫn mủ, máng che mưa, dây nilon, thùng hoặc giỏ đựng mủ, dao cạo mủ... để phù hợp với đặc điểm hoạt động chăm sóc, khai thác cao su và nâng cao trách nhiệm của người lao động trong việc quản lý, sử dụng tài sản đồng thời tiết kiệm chi phí, nâng cao được hiệu quả kinh doanh.

Từ đặc thù của ngành sản xuất và khai thác cao su, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Tổng Công ty cao su Việt Nam về việc hạch toán các khoản chi phí khoán nêu trên vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với điều kiện:

- Tổng Công ty cao su chịu trách nhiệm quy định định mức các khoản chi khoán theo các định mức kinh tế- kỹ thuật của ngành cao su.

- Trên cơ sở các định mức chi khoán do Tổng Công ty xây dựng, các Công ty cao su thành viên ban hành quy chế chi khoán cụ thể của từng Công ty.

- Các khoản chi khoán phải căn cứ vào hợp đồng giao khoán chi phí giữa các Công ty cao su với đội sản xuất hoặc với công nhân và thực hiện đầy đủ việc lập chứng từ thanh toán có chữ ký của người nhận khoán.

- Các Công ty cao su có trách nhiệm cung cấp các định mức khoán chi phí cho cơ quan thuế địa phương để theo dõi và kiểm tra, quyết toán thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng Công ty cao su biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung