BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 775/BGTVT-TC
V/v: Bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án BOT QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ vào ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13536/BTC-ĐT ngày 01/11/2006 và các văn bản liên quan, Cục Đường bộ Việt Nam đãký Hợp đồng số 37/CĐBVN-HĐBOT ngày 14/8/2007 xây dựng Quốc lộ 2 đoạn tránhthành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc với nhà đầu tư là Công ty cổ phần BOTVIETRANCIMEX 8. Trong Hợp đồng tại Điều 2, Mục b có quy định vốn hỗ trợ của nhànước sử dụng: “gồm các chi phí: khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chiphí quản lý phần vốn ngân sách nhà nước, chi phí đền bù GPMB, tái định cư, dựphòng trượt giá phần vốn ngân sách nhà nước”, Điều 2, Mục c về phương thức ứngvốn GPMB: “Trong khi nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thực hiện công tác GPMB chưabố trí được, bên B được phép ứng trước vốn không tính lãi để thực hiện công tácđền bù GPMB và tái định cư... Bên A sẽ làm việc với các cơ quan liên quan đểcân đối, bố trí nguồn thu từ trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (dự kiếntrong 2 năm 2008 và 2009) để hoàn trả cho bên B”.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 365/CĐBVN- TC ngày 09/02/2009 về việc thanh toán kinh phí đền bù GPMB và táiđịnh cư cho nhà đầu tư dự án BOT QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên thì tổng chiphí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí QLDA phần vốn NSNNvà chi phí GPMB là 84 tỷ 637 triệu đồng. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị được sửdụng nguồn thu phí năm 2009 của trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài để trả nợkinh phí nêu trên, phần còn thiếu dùng nguồn phí sử dụng đường bộ nộp ngân sáchnhà nước để cấp lại cho sửa chữa đường bộ trong năm 2009 để thanh toán.

Tại văn bản số 9154/BGTVT-TC ngày 16/12/2008 của Bộ Giao thôngvận tải về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Bộ Giao thông vậntải đề nghị Bộ Tài chính phân bổ dự toán chi từ nguồn thu phí đường bộ năm 2009(phụ biểu số 15) là 49 tỷ 840 triệu đồng (do trong năm 2008 đã bố trí hết chosửa chữa đường bộ) và phân bổ dự toán năm 2009 của trạm thu phí Bắc Thăng Longlà 56 tỷ 400 triệu đồng để trả cho chi phí GPMB và các khoản chi phí khác Nhà nướcphải chi trả của dự án BOT Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên.

Để xử lý khó khăn cho nhà đầu tư (đã phải ứng trước kinh phínêu trên), Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính thống nhất sử dụng nguồnkinh phí như nêu trên (khoảng 84 tỷ 637 triệu đồng) để trả chi phí GPMB, táiđịnh cư, chi phí quản lý dự án phần vốn ngân sách nhà nước, chi phí khảo sát,lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các đơn vị tham gia dự án và hướng dẫnphương thức thanh toán cụ thể nguồn kinh phí này.

Đề nghị Bộ Tài chính sớm có ý kiến để Bộ Giao thông vận tảihướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường