BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 775/TCDS-ĐA52
V/v rà soát địa bàn Đề án 52

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Sở Y tế 28 tỉnh, thành phố ven biển trựcthuộc trung ương

Căncứ Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ vàquyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc trungương về địa bàn Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (Đề án52);
Căn cứ kết quả tổng hợp báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cáctỉnh, thành phố theo tinh thần công văn số 376/TCDS-ĐA52 ngày 27/5/2010 củaTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc báo cáo tình hình thực hiện Đềán 52;

Tổngcục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biểntrực thuộc trung ương bản “Danh sách các xã, phường thuộc địa bàn Đề án 52” củatừng tỉnh, thành phố (xem văn bản tại Website của Tổng cục Dân số - Kế hoạchhóa gia đình: http://www.gopfp.gov.vn/web/khach/trangchu), để rà soát, thốngnhất địa bàn Đề án 52 chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch 2011 và kế hoạch 2011- 2015.

Đềnghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đìnhcác tỉnh, thành phố tiến hành rà soát và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi vềTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Báo cáo gửi về Ban quản lý Đề án 52)trước ngày 25/10/2010.

Trongquá trình tiến hành rà soát và làm báo cáo cần lưu ý:

-Những thay đổi của tỉnh, thành phố khác với nội dung do Tổng cục Dân số - Kếhoạch hóa gia đình gửi đến các tỉnh, thành phố yêu cầu có giải trình cụ thể vàcó văn bản, căn cứ pháp lý chứng minh gửi kèm theo.

-Các quận, huyện thuộc địa bàn Đề án 52 là các quận, huyện có biên giới giáp biển.

-Các xã, phường đặc thù (loại 01) là các xã, phường nằm trong ít nhất một trongsáu địa bàn đặc thù vùng biển, đảo và ven biển, bao gồm các khu vực đặc thù:(1) Ven biển; (2) Đảo; (3) Đầm phá; (4) Ngập mặn; (5) Âu thuyền, cảng cá, vạnchài; (6) Cửa sông, cửa biển.

-Các xã, phường không đặc thù (loại 02) là các xã, phường nằm trong các quận,huyện thuộc địa bàn Đề án 52 nhưng không phải là xã, phường đặc thù (loại 01).

Saungày 25/10/2010, nếu các tỉnh, thành phố không có thông tin trả lời được coinhư đã hoàn toàn đồng ý với các nội dung do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa giađình gửi đến các tỉnh, thành phố trên Website của Tổng cục: http://www.gopfp.gov.vn/web/khach/trangchu

Mọichi tiết xin liên hệ với Ban quản lý Đề án 52.

Địachỉ: Phòng 403, nhà A, 12 Ngô Tất Tố, Hà Nội

Điệnthoại: 04.37475229; Fax: 04.37475230;

Email:[email protected]

Cánbộ thường trực: BS. Nguyễn Văn Thắng,

Điệnthoại: 0913552672; Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Bá Thủy (để b/c);
- Chi cục DS-KHHGĐ 28 tỉnh, TP;
- Lưu: VT, ĐA (03B)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52

Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52Công văn 775/TCDS-ĐA52 rà soát địa bàn Đề án 52