BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 775/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Việt

Trả lời công văn số 08/CV-CT ngày 21/01/2007 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Việt về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: "Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư".

Tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCKT/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; căn cứ quy trình sản xuất và các quy định về chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Việt được thành lập theo Giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/3/2006 là doanh nghiệp xây dựng mới thành lập từ dự án đầu tư; có hoạt động xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, không đáp ứng các điều kiện ngành nghề, địa bàn khuyến khích đầu tư và điều kiện lao động thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạt động xây dựng như sau: Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo. Công ty phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động xây dựng; các hoạt động kinh doanh khác Công ty phải kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành và không được hưởng mức ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Việt biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương