BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7750 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu thuộc thiết bị toàn bộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty than Việt Nam

Trả lời công văn số 1435/CV-KTT ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Tổng Công ty than Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT vật tư nhập khẩu thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước; điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ; Căn cứ Luật thuế GTGT; Nghị định số 79/200/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ thì thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) loại trong nước chưa sản xuất được đo đơn vị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT.

Thủ tục hồ sơ: ngoài thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 2.2, mục I, phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002; điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp nhập khẩu cần bổ sung Danh sách thiết bị nhập khẩu phục vụ xây dựng nhà máy Nhiệt điện Na Dương.

Trường hợp trong dây chuyền đồng bộ, ngoài các máy tính chính còn bao gồm cả các thiết bị nhỏ lẻ và các vật tư khác (như bu lông, vòng đệm, que hàn...) dùng để lắp đặt, kết nối máy móc, thiết bị đảm bảo cho hệ thống vận hàng bình thường thì trên cơ sở Dự án đầu tư được duyệt, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) số lượng, tên thiết bị nhỏ lẻ theo từng loại của lo hàng nhập khẩu thuộc dây chuyền thiết bị đồng bộ của dự án đầu tư để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT. Tổng Công ty than Việt Nam phải có xác nhận và cam kết sử dụng các loại vật tư, thiết bị nhỏ lẻ này đúng mục đích phục vụ cho việc lắp đặt, kết nối hệ thống các máy móc, thiết bị của dự án. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị truy thu thuế và phạt theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến nêu trên để Tổng Công ty than Việt Nam được biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung