BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7750/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1570/HQĐN-GSQLngày 23/8/2013, công văn số 1783/HQĐNg ngày 30/9/2013 và công văn số 2203/HQĐNgngày 29/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chếkinh doanh bán hàng miễn thuế số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướngChính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sung một sốđiều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở các công vănnêu trên của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng báo cáo cụ thể kết quả kiểm trathực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Cảng Hàng không quốc tếĐà Nẵng, Tổng cục Hải quan xác nhận:

1. Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế,kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh tại Nhà ga Cảng Hàng không quốctế Đà Nẵng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

2. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵngchịu trách nhiệm tổ chức, triển khai quản lý việc kinh doanh bán hàng miễn thuếtheo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cảng Hàng không QT Đà Nẵng (để thực hiện)
(Đ/c Cảng Hàng không QT Đà Nẵng, TP Đà Nẵng);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh