B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7750/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàngNguyên liệu sợi thuốc lá”

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành phố.

Để áp dụng thống nhất việc phân loại hàng hóa đối với mặthàng “Nguyên liệu sợi thuốc lá” do Công ty Liêndoanh thuốc lá BAT-VINATABA nhập khẩu, Tổngcục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa,phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Chúgiải chi tiết HS 2012 nhóm 24.03 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chứcHải quan thế giới; Tham khảo ý kiến phân loại của VụChính sách Thuế đối vi mặthàng “Sợi thuốc lá trương nở” tại công văn ngày 23/6/2015 thì:

Mặt hàng có tên khai báo “Nguyên liệu sợi thuốc lá CrobyMND3, DM79, MET6 ET do Công ty Liên doanh thuốc lá BAT-VINATABA nhập khẩu thuộc nhóm 24.03 “Lá thuốc đã chế biến và các nguyên liệu thaythế thuốc đã chế biến khác; thuc "thuần nhất" hoặc thuc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất thuốc lá”, phân nhóm “- Lá thuc lá để hút, có hoặc không chứa cht thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ”, phân nhóm 2403.19 - - Loại khác”, mã số 2403.19.20 - - - Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu”.

Tổng cục Hiquan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái