Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7751 TC/TCT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 2692/TCHQ-KTTT ngày 02/7/2001 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã sốthuế mặt hàng Máy thu trực canh cấp cứu hàng hải tần số 2182 MHZ, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắcphân loại hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/4/1999 của Bộ Tài chính; tham khảo chú giải Danh mục HSvà đĩa CD ROOM thì:

Mặt hàng Máy thu trực canh cấp cứu hàng hải tần số 2182 MHZ,thuộc mã số 8527 9090, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40%. Bộ Tài chính ghinhận sẽ nghiên cứu lấy ý kiến các ngành điều chỉnh mức thuế của mã số 8527 9090cho phù hợp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan biết và chỉ đạothực hiện.