BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 7752/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giaiđoạn 2010-2015 và Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non; để việc muasắm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho Giáo dục mầmnon ở các nhóm, lớp, đặc biệt là ở lớp mẫu giáo 5 tuổi có hiệu quả,

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạochỉ đạo mua sắm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, cụ thểnhư sau:

I/ CÁC CĂN CỨ

1. Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giaiđoạn 2010-2015;

2. Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

3. Thông số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non;

4. Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi -Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non.

5. Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ emtrong nhà trường;

6. Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trờicho Giáo dục mầm non;

7. Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về an toàn đồ chơi trẻ em”;

8. Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ vềnhãn mác hàng hoá; Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;

9. Công văn số 2923/BGDĐT-KHTC ngày 16/5/2012 của Bộ Giáodục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung triển khai Chương trình Mục tiêu quốcgia giáo dục và đào tạo năm 2012.

II/ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC MUA SẮM

1. Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm nontổ chức rà soát, phân loại các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học hiện có; căncứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 về việc ban hành Danh mục Đồdùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; số nhómlớp nhà trẻ, mẫu giáo; số trẻ và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viênhiện có để lập kế hoạch mua sắm, tự làm, sưu tầm đồ dùng, đồ chơi và thiết bịdạy học.

2. Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểudùng cho Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ đặt ra yêu cầutối thiểu; trên cơ sở kế hoạch mua sắm đã được lập, các cơ sở giáo dục mầm nonđề xuất việc mua sắm, tự làm, sưu tầm đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học, đảmbảo số lượng, chất lượng, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí, cụ thể như sau:

2.1. Về số lượng:

- Về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010): Đảm bảo mỗi nhóm lớp đủ số lượng đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học tối thiểu; ưu tiên mỗi lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ 01 bộ đồdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu;

- Về thiết bị, đồ chơi ngoài trời (theo Thông tư số32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012): Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất của mỗi cơsở giáo dục mầm non và Danh mục Thiết bị - Đồ chơi ngoài trời đã ban hành đểlựa chọn chủng loại, số lượng phù hợp, chuẩn bị đủ các điều kiện lắp đặt (diệntích mặt bằng, hố cát, đệm mềm...) tùy thuộc vào từng chủng loại thiết bị, đồchơi để đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện, đảm bảo an toàn cho trẻ;

2.2. Về chất lượng: Việc mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bịdạy học phải đảm bảo các qui định hiện hành của Nhà nước, trong đó cần lưu ý:

+ Việc nghiệm thu chất lượng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻem phải thực hiện theo yêu cầu tại Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng- Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; Thông số 16/2011/TT-BGDĐTngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trang bị, quảnlý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường; Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày14/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiếtbị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non;

+ Đối với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học sản xuấttrong nước: trên sản phẩm phải ghi rõ xuất xứ (địa chỉ nơi sản xuất; hạn sửdụng; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng; cảnh báo...) và chứng nhận hợp qui, công bốhợp qui và gắn dấu hợp qui theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơitrẻ em của sản phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

+ Đối với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhập khẩu:trên sản phẩm phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ (địa chỉ nơi sản xuất; hạn sửdụng; hướng dẫn lắp đặt, sử dụng; cảnh báo... bằng tiếng Việt); đơn vị nhậpkhẩu và chứng nhận hợp qui, công bố hợp qui và gắn dấu hợp qui theo Qui chuẩnkỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do cơ quan nhà nước có thẩm quyềnxác nhận.

3. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non đã được trang bị đủyêu cầu tối thiểu, căn cứ số lượng trẻ và tình hình thực tế về điều kiện của cơsở giáo dục mầm non như: cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ giáo viên, có thểmua sắm thêm các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tiên tiến khác; các thiếtbị giúp trẻ làm quen với tin học (ngoài Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu) nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng (tại mục 2.2.);hiệu quả sử dụng và tránh lãng phí. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục mầm non, cầntổ chức tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học để bổ sung, cải tiến, sửachữa đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phươngpháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học cần thực hiện theoquy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đấu thầu xây dựng cơ bảnsố 38/2009/QH12 ngày 16/6/2009 của Quốc hội và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng; Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của BộTài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt độngthường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Hiệu trưởng các trường mầm non phải tổ chức nghiệm thu,bàn giao và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, hiệu quả và an toàn chotrẻ khi sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tại đơn vị mình.

6. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trước Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo xây dựngkế hoạch mua sắm, tổ chức mua sắm, nghiệm thu chất lượng đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học và an toàn cho trẻ khi sử dụng; tổ chức thực hiện việc bảoquản, sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các cơ sở giáodục mầm non đảm bảo số lượng, chất lượng và an toàn cho trẻ để phục vụ cho nămhọc.

III/ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN - SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG,ĐỒ CHƠI VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng và tự làm đồdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của sởgiáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tổ chức tập huấn việc nghiệmthu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và bồi dưỡng để giáo viên ở các nhóm lớptự làm và sử dụng, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo yêu cầu củachương trình giáo dục mầm non và các hoạt động vui chơi của trẻ.

Trong quá trình tập huấn, nghiệm thu, cần bố trí đủ đồ dùng,đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành để giáo viên biết sử dụng, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạyhọc theo qui định.

2. Sử dụng và bảo quản

Để việc bảo quản và khai thác sử dụng đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học có hiệu quả, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức thực hiệncác công việc sau:

2.1. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để chỉ đạosử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư từ Chương trình kiên cố hoá trường, lớp họcvà nhà công vụ cho giáo viên; đồng thời tập trung huy động các nguồn kinh phíkhác để xây mới, sửa chữa, bổ sung đủ phòng học, cơ sở vật chất cho các cơ sởgiáo dục mầm non, đặc biệt là lớp mẫu giáo 5 tuổi để bảo quản và triển khai sửdụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáodục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

2.2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, hướng dẫn và giaotrách nhiệm cho Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch, tổchức mua sắm, tự làm, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi,thiết bị dạy học; hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn đối với thiết bị, đồchơi ngoài trời đã trang bị, tránh lãng phí.

IV/ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về danh mục đồ dùng, đồchơi, thiết bị dạy học tối thiểu; các văn bản qui định về chất lượng, qui chuẩnan toàn đồ chơi trẻ em do Nhà nước ban hành và điều kiện thực tế của các cơ sởgiáo dục mầm non, sở giáo dục và đào tạo cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo triển khai hoạtđộng kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức mua sắm, tự làm, sử dụng, bảo quản đồdùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non;

2. Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành chức năng tổ chứcgiám sát, kiểm tra, thanh tra việc mua sắm, tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bịdạy học về số lượng, chất lượng, tiến độ và công tác tập huấn, bảo quản, sửdụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Đưa nội dung kiểm tra, thanh tra vào kế hoạch hoạt độnghằng năm, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dụcvà Đào tạo kết quả thực hiện theo quy định.

V/ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm nonđược cân đối từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo;nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục của địa phương; kinh phí hợp pháp khác vàhuy động từ xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, kinh phí mua sắmđồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học mầm non được lấy từ nguồn thu của đơn vị vàcân đối từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạophổ biến đến các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng các trường mầmnon và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dụcvà đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo đểgiải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng; (để phối hợp chỉ đạo)
- Vụ Vụ GDMN, Vụ KHCNMT, Vụ KHTC, Vụ TCCB, Cục NGCBQLGD, T.tra, Cục CSVCTBTH và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa