BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7754/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thuế nhập khẩu ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
Trả lời công văn số 1196/HQĐL-NV ngày 22/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, thì: "Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được là hàng hóa được quy định tại một trong các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, trừ hàng hóa chuyên dùng".
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT nêu trên thì dầu bôi trơn (Silicone oil) quy định tại số thứ tự 24 Phụ lục IV trong nước đã sản xuất được. Do đó, không đáp ứng điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (4b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Hồng Vân