NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7755/NHNN-KTTC
V/v Ghi nhận tài sản gán, xiết nợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: CácTổ chức tín dụng

Thờigian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước nhận được một số ý kiến phản hồi của các Tổchức tín dụng (TCTD) về việc hạch toán, ghi nhận tài sản gán, xiết nợ để thaythế cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của khách hàng trong quan hệ tín dụngvới TCTD. Vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các TCTD thực hiện như sau:

1.Đối với một số loại tài sản đặc biệt mà pháp luật quy định phải làm thủ tụcđăng ký, sang tên, trước bạ thì giao dịch mới có giá trị pháp lý: Việc ghi nhậntài sản gán, xiết nợ vẫn dựa trên cơ sở “tài sản gán, xiết nợ đã chuyểnQuyền sở hữu cho TCTD”. Theo đó, nếu tài sản đã được chuyển quyền sở hữucho TCTD thì TCTD mới được hạch toán trên tài khoản nội bảng (Tài khoản 387- Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý); nếu chưathực hiện chuyển quyền sở hữu đối với tài sản gán, xiết nợ, TCTD thực hiện theodõi ngoại bảng.

2.Đối với các loại tài sản mà pháp luật không quy định phải làm thủ tục đăng ký,sang tên, trước bạ thì việc ghi nhận được dựa trên nội dung phán quyết của Tòaán hoặc thỏa thuận xử lý tài sản, cụ thể:

a. Nếu phán quyết của Tòa án hoặc thỏa thuận xử lý tàisản xác định rõ chuyển giao sở hữu cho TCTD (TCTD là chủ sở hữu tài sản)và tài sản đã được chuyển giao thì TCTD được phép hạch toán các tài sản này vàotài khoản nội bảng.

b. Nếu phán quyết của Tòa án hoặc thỏa thuận xử lý tàisản không thể hiện việc xác định TCTD là chủ sở hữu tài sản, việc chuyển giaotài sản chỉ là sự ủy thác xử lý theo hợp đồng để thu hồi nợ thì ngân hàng phảighi nhận trên các tài khoản ngoại bảng (TCTD không được phép hạch toán cáctài sản này vào tài khoản nội bảng).

Trênđây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các TCTD trong việc ghi nhận tàisản gán, xiết nợ gửi các TCTD nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu VT, KTTC2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương