BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7757/TCHQ-GSQL
V/v giấy phép NK phế liệu

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương.

Qua quá trình thực hiện Thông tưliên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công thương -Tài nguyên và Môi trường về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sảnxuất, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ việc như sau:

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh cótiếp nhận một số lô hàng nhập khẩu phế liệu của Công ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn MỹXuân. Công ty xuất trình Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 15/STNMT .GXN ngày 21/12/2012 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàucấp để làm thủ tục nhập khẩu (gửi kèm theo bản sao Giấy xác nhận này).

Qua kiểm tra đối chiếu, Tổng cụcHải quan nhận thấy Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số15/STNMT.GXN nêu trên không đúng mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phếliệu ban hành kèm Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Do vậy, đề nghịQuý Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Công Thương cho biết Giấy xác nhận số15/STNMT.GXN dẫn trên có được chấp nhận hay không? Cơ quan hải quan có thể căncứ vào giấy xác nhận này để tiến hành làm thủ tục hải quan hay không?

Rất mong Quý Bộ sớm có văn bản trảlời về nội dung trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thốngnhất theo đúng quy định.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác củaQuý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh