BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 4667/HQHCM-GSQLngày 27/12/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 246 Luật Thương mại;Điều 40 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định vềquá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam; Điều 8 Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày11/5/2009 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc gia hạn thờigian quá cảnh hàng hóa như sau:

1) Trên cơ sở văn bản xin gia hạnthời gian quá cảnh hàng hóa của người khai hải quan (trong đó có nêu rõ: Số tờkhai hàng hóa quá cảnh, hàng hóa quá cảnh, lý do xin gia hạn thời gian quácảnh, thời gian xin gia hạn quá cảnh và các thông tin liên quan khác), Cụctrưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hàng hóa quá cảnh nếu xétthấy lý do gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa là phù hợp và đáp ứng được điềukiện đảm bảo nguyên trạng hàng hóa quá cảnh trong thời gian lưu kho trên lãnhthổ Việt Nam thì chấp nhận gia hạn thời gian hàng hóa quá cảnh theo đề nghị củangười khai hải quan;

2) Trường hợp có thông tin hoặcnghi vấn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan liênquan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi gia hạn thời gian quá cảnhtại Việt Nam;

3) Trường hợp hàng hóa quá cảnhtheo cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền thì phải được các cơ quan có thẩmquyền đó chấp thuận;

4) Hết thời hạn gia hạn hàng hóaquá cảnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc làm thủ tục đưa hàng hóa rakhỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để cáctỉnh, thành phố thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh