BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 776/TCHQ-TXNK
V/v thời điểm truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2397/HQBRVT-TXNK ngày 18/11/2011 của CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thời điểm truythu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạtđộng của các mỏ dầu khí đã đi vào khai thác làm thủ tục nhập khẩu từ 01/01/2004đến nay thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chínhsách thuế, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản số 17/2008/QH12 thì:“Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tạithời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực”.

Theo đó, đối với các tờ khai đăng ký trước thời điểm Luậtquản lý thuế có hiệu lực thi hành thì căn cứ truy thu thuế GTGT là Luật thuếGTGT, đối với các tờ khai đăng ký kể từ thời điểm Luật quản lý thuế có hiệu lựcthi hành thì căn cứ truy thu thuế GTGT là Luật quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - VũngTàu biết, nghiên cứu thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST(BTC);
- Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường