BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 776/TCT-CS
V/v ghi thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH SCHENKER Việt Nam.
 (Đ/c: 60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời công văn số 2009- 01/FA /Schenker ngày 17/02/2009 củaCông ty TNHH SCHENKER Việt Nam về việc ghi thuế suất thuế GTGT được giảm trênhoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của BộTài chính hướng dẫn giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanhnghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: "Khi lập hoá đơn bán hàng hóa,dịch vụ thuộc diện giảm thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tưnày, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi "10% x 50% "; tiền thuế GTGT,tổng số tiền người mua phải thanh toán."

Trường hợp Công ty TNHH SCHENKER Việt Nam kinh doanh hànghoá, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế GTGT thì khi lập hoá đơn phải thực hiệnghi thuế suất thuế GTGT đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số13/2009/TT-BTC nêu trên. Nếu phần mềm máy tính đang sử dụng để lập hoá đơnkhông đáp ứng việc ghi thuế suất theo quy định trên thì người lập hoá đơn phảighi tay bổ sung vào chỉ tiêu thuế suất thuế GTGT để đảm bảo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương