BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 776/TCT-HT
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 10/GVN-TCKTPT ngày 9/01/2008 của Tổng công ty Giấy Việt Nam vềkhấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm1b mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối vớitrường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoànthuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu...”.

Tại điểm.1b mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: “...Đối vớitrường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp, hàng hoá xuất khẩu để thựchiện dự án đầu tư ra nước ngoài, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷthác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư ranước ngoài hoặc doanh nghiệp được uỷ thác xuất khẩu”.

Theo hướng dẫntrên, trường hợp năm 2007 Tổng công ty Giấy Việt Nam đã uỷ thác cho Chi nhánh Tổngcông ty tại thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu giấy cho Công ty TNHH văn phòng phẩmSunrise Trung Quốc thuộc khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, TràngBàng, tỉnh Tây Ninh thì Tổng công ty Giấy Việt Nam thuộc đối tượng kê khai, khấutrừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với số giấy xuất khẩu.

Trường hợp Tổngcông ty Giấy Việt Nam đã xuất hoá đơn GTGT đối với giấy xuất khẩu qua Chi nhánhvới thuế suất 10% và đã kê khai nộp thuế tại Phú Thọ thì số thuế Tổng công tyđã kê khai, đã nộp được khấu trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và hướng dẫn Tổng công ty Giấy Việt Namthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương