ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/UBND-KGVX
V/v triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT; theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7,...

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

- UBND các quận, huyện, thị xã, Bưu điện Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, Bưu điện huyện và Bưu điện trung tâm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội:

- Phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

- Phân công các t hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan Bộ, ngành, các đơn vị của Trung ương và Thành phố, các khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ sở KCB BHYT... để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; hỗ trợ người dân cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần trong năm 2022

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố hướng dẫn người sử dụng đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

3. Sở thông tin và Truyền thông:

- Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố đế chỉ đạo giải quyết.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các các đơn vị liên quan nghiêm túc trin khai thực hiện; giao Bảo him xã hội Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- Các
đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP (giao BHXH TP sao gửi);
- VPUB: CVP, PCVP Đ.Q.Hùng,
Phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng