B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7764/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc trong phân luồng

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại XNK đạithế giới.
(địa chỉ: R1-09-03 tòa nhà Everich I, số 968 đường3 Tháng 2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của công ty TNHH MTVthương mại XNK đại thế giới (MST: 03094530121), địa chỉ: R1-09-03 tòa nhà Everich I, số 968 đường3 Tháng 2, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việcphân luồng các tờ khai xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Việc phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩucủa công ty được dựa trên đánh giá rủi ro theo quy định tại khoản 2 Điều 16,các Điều 17, 31, 32, 33 của Luật hải quan năm 2014; khoản1 Điều 1 Luật sa đổi bổ sungLuật quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhquy định về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c)
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan