BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7764/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2517/HQĐN-TXNKngày 10/12/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị xác định lĩnh vực khuyếnkhích đầu tư đối với dự án sản xuất vỏ nang rỗng dùng trong dược phẩm của Côngty TNHH Suheung Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề vướng mắc của Cục HQ ĐồngNai nêu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7680/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2013hướng dẫn (kèm theo).

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân