BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7768/TCHQ-TXNK
V/v: Chính sách thuế đối với DN FDI thực hiện quyền XNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2383/HQĐNa-TXNK ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1) Về thủ tục hải quan
Tương tự trường hợp nêu tại công văn số 2383/HQĐNa-TXNK ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) đã có hướng dẫn tại công văn số 1191/GSQL-GQ2 ngày 26/11/2013, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.
2) Về chính sách thuế
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; khoản 3 Điều 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì: Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ thì chính sách thuế thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Hồng Vân