BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7769/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hansol Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số HV01/2013-CV TCHQ tháng 11/2013 của Công ty TNHH Hansol Việt Nam đề nghịđược hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với các nhà thầuchính, nhà thầu phụ khi nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà máy cho doanh nghiệpchế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang trao đổi ýkiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này và sẽ có văn bản trả lời Công tysau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Hansol Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Vũ Hồng Vân