CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 777/CP-CN
V/v bảo lãnh thu xếp vốn vay cho dự án xi măng Cẩm Phả

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty VINACONEX.

Xét đề nghị của Tổng công ty ViNaconex (công văn số 01526/VC-PC ngày 8 tháng 5 năm 2003) về việc Báo cáo tình hình và một số kiến nghị triển khai Dự án Xi măng Cẩm Phả, ý kiến của Bộ Tài chính, (công văn số 5828/TC-TCĐN ngày 4 tháng 6 năm 2003), Ngân hàng Nhà nước VN ( công văn số 596/NHNN-TD ngày 9 tháng 6 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính xem xét bảo lãnh cho Tổng công ty ViNaconex được vay vốn nước ngoài để thực hiện dự án xi măng Cẩm phả theo đúng quy định hiện hành.

2. Cho phép Ngân hàng Thương mại Nhà nước khi tham gia cho vay hợp vốn đối với Dự án xi măng Cẩm phả được vượt 15% vốn tự có của Ngân hàng mình.

Tổng công ty Vinaconex cùng với Ngân hàng Thương mại Nhà nước thống nhất những nội dung cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng