CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 777/CP-CN
V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (tờ trình số 30/TTUB ngày 04 tháng 6 năm 2002); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3932/BKH-VPXT ngày 25 tháng 6 năm 2002) về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các văn bản nêu trên, với nội dung:

+ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Ebara - Taisei (Nhật Bản);

+ Giá trị trúng thầu: 1.289.616.639 Yên Nhật và 67.014.381.325 VNĐ (chưa bao gồm các loại thuế);

+ Loại hợp đồng có điều chính giá và thời gian thực hiện hợp đồng là 28 tháng.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thương thảo hợp đồng trên cơ sở đề nghị nhà thầu trúng thầu đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng