Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 777/LĐTBXH- BHXH NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC
CHẾ ĐỘ BHXH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC
TRƯỚC NĂM 1995

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xãhội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3124/LĐ-TBXH ngày 19 tháng 12 năm 2001 của quý Sở về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảohiểm xã hội đối với những trường hợp nghỉ việc trước năm 1995, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc giải quyết tồn đọng theo hướng dẫn tại Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996 đến nay đã hơn 5 năm, vì vậy ngày 7/8/2001 Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2347/LĐTBXH-BHXH chấp thuận đềnghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết thúc giải quyết tồn đọng.

Riêng chế độ bảo hiểm xã hội của những người vẫn có têntrong danh sách thường xuyên của cơ quan, đơn vị, nghỉ chờ việc do cơ quan, đơnvị thiếu việc làm hay do sức khoẻ yếu nhưng chưa có quyết định nghỉ thôi việcthì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ phương án giảiquyết chế độ đối với người lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, đổi mới,phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Khi Chính phủ ban hànhNghị định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn thực hiện.

Những trường hợp tồn đọng cá biệt (vì một lý do nào đó chưagiải quyết được), nếu có đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động kèm theohồ sơ gồm: lý lịch gốc, quyết định nghỉviệc, đơn xin giải quyết chế độ BHXH… thì Sở tiếp nhận, chủ trì và phối hợp vớiBảo hiểm xã hội thành phố thẩm định và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, trong đó phải làm rõ lý do vì sao trong thời gian qua chưa giải quyết,trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động để xảy ra những vướng mắc đó, đồng thờiđề xuất ý kiến giải quyết.