BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 777/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 2978/ĐS-TCCB ngày 30/12/2008 và công văn số 45/ĐS-TCCB ngày 8/01/2009 của Tổngcông ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của BộTài chính tại công văn số 2380/BTC-TCDN ngày 03/03/2009, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tưsố 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viênchuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, PhóGiám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm2005, 2006 và kế hoạch năm 2007 thì Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh và Côngty Quản lý đường sắt Hà Thái thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đủ điều kiệnxếp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữchức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy địnhvà hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của LiênBộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công tyĐường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắtViệt Nam ra quyết định xếp hạng đối với 02 công ty nêu tại điểm 1 và gửi vănbản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐàm Hữu Đắc