BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 777/LĐTBXH-LĐVL
V/v thời giờ làm việc của người lao động

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

Ông Nguyễn Mạnh Tường
(Đ/c: Nhà 18 - Ngõ 16 phố Nguyễn Phúc Lai phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội)

Trả thư ngày 19 tháng 08 năm 2003 của Ông hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật Lao động, năm làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày. Vì vậy, chỉ những người lao động trên 60 tuổi đối với nam, trên 55 tuổi đối với nữ mới được hưởng chế độ này.

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 125 của Bộ luật lao động, thời giờ làm việc của người tàn tật không được qua 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần và theo quy định tại Điều 128 của Bộ luật Lao động thì người lao động là thương binh được hưởng chế độ làm việc của người lao động tàn tật.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng