BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 777/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa TNTX bị thất lạc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1909/HQHT-NVngày 19/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Nhất trí với đề xuất của Cục Hảiquan tỉnh Hà Tĩnh, cho phép Công ty Jan De Nul N.V mở tờ khai theo loại hìnhphi mậu dịch đối với 02 mặt hàng đã thất lạc và không kiểm tra thực tế hànghóa.

2. Về chính sách thuế:

Căn cứ Khoản 4 Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC đối với trường hợp của Công ty Jan De Nul N.V, chính sách thuếđối với lô hàng được áp dụng tại thời điểm đăng ký mở tờ khai tạm nhập số 55/NTA11 /C03F ngày 24/4/2013.

3. Về việc xử lý vi phạm hànhchính:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5Nghị định 127/2013/NĐ-CP nếu có đủ cơ sở xác định nguyên nhân mất thiết bị tạmnhập tái xuất của Công ty Jan De Nul N.V là bất khả kháng thì không xử phạt viphạm đối với Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng điều hành Công ty Jan De Nul N.V
(Đ/c: Nhà B3, phòng Văn thư, khu du lịch sinh thái Hồ Tàu Voi, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh);
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh