TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 777/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết nợ phạt chậm nộp thuế truy thu của Công ty KOGYO

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 70/HQĐNg-NV ngày 14/01/2006 về việc tạm giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ phạt chậm nộp của Công ty vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để có cơ sở xem xét đề nghị của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc xóa nợ phạt chậm nộp cho Công ty TNHH vận tải hành khách Đà Nẵng - KOGYO, ngày 21/11/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4883/TCHQ-KTTT hướng dẫn đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của đơn vị theo yêu cầu. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ xem xét xử lý.

2. Đối với các trường hợp nợ thuế, nợ phạt nêu tại Điểm 2 công văn số 1396/TCHQ-KTTT ngày 03/4/2003 của Tổng cục Hải quan: Từ ngày 01/01/2006 thực hiện thời hạn nộp và cưỡng chế thu theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thông báo Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An