BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 777/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ quá hạn quá 90 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời điểm 5 công văn số 433/HQHP-PNV ngày 22/1/2009, côngvăn số 570/HQHP-NV ngày 6/2/2009 của Cục Hải quan TP Hải Phòng, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinhdoanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninhxã hội, căn cứ quy định của Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 13/1/2009 Bộ Tàichính đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cảicách thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. So với hướng dẫn về tiêu chí chấp hành tốt phápluật hải quan tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC thì nội dung hướng dẫn tiêu chíchấp hành tốt pháp luật hải quan tại điểm 2 của Thông tư số 05/2009/TT-BTC đãcó sự thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể là tạiđiểm 2.2 chỉ xem xét việc nợ thuế quá hạn quá 90 ngày tại thời điểm doanhnghiệp đăng ký tờ khai, không xem xét quá khứ “đã từng nợ thuế quá hạn 90ngày trong thời gian 365 ngày”của doanh nghiệp như Thông tư số112/2005/TT-BTC.

Vì vậy, nếu tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tờ khai màCông ty Cổ phần công nghệ BB đáp ứng các tiêu chí nêu tại điểm 2 của Thông tưsố 05/2009/TT-BTC và không có nợ thuế quá hạn, không có nợ phạt chậm nộp tại thờiđiểm đăng ký tờ khai, thì doanh nghiệp thuộc đối tượng chấp hành tốt pháp luật hảiquan, được ưu tiên khi làm thủ tục hải quan và được áp dụng thời hạn nộp thuếcủa đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP Hải Phòngbiết, thực hiện.

Công văn này thay thế điểm 4 công văn số 736/TCHQ-KTTT ngày13/2/2009 của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lê Mạnh Hùng (để b.cáo);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b.cáo);
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ