BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 777/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 31676/CT-HTrngày 04/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về gia hạn nộp thuế TNDN theoThông tư số 83/2012/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 và khoản 5 Điều3 Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thựchiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừanhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 quy định: "Trườnghợp doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 1 Thông tư này đã được gia hạnnộp thuế trong 3 tháng theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế năm 2010 (Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg) thì số thuế được giahạn trong năm 2011 bao gồm cả số thuế đã được gia hạn năm 2010 mà đến hạn nộpvào năm 2011 (bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nộp của quý IV năm2010 và số thuế chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2010)" và"Đối với các trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có số thuế năm 2010 đãđược gia hạn nộp thuế theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg mà đến hạnnộp thuế vào năm 2011 thì số thuế này tiếp tục được gia hạn thời gian nộp thuếthêm 09 tháng cho đủ một năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy địnhcủa Luật Quản lý thuế".

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính quy địnhhướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhànước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường hướng dẫndoanh nghiệp được gia hạn trên số thuế nợ như sau:

a. Doanh nghiệp thuộc trường hợpgia hạn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC được gia hạn 09tháng (tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012) đối với số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệpchưa nộp Ngân sách Nhà nước (số thuế TNDN của các doanh nghiệp đang còn nợ chưanộp từ năm 2010 trở về trước). Không tính phạt chậm nộp trong thời gian đượcgia hạn nộp thuế (từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/09/2012).

b. Doanh nghiệp thuộc trường hợpgia hạn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC được gia hạn 09tháng (tính từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012) đối với số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2011 mà doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước củadoanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, vận tải đường thủy(bao gồm cả vận tải thủy nội địa và vận tải biển), sản xuất thép, xi măng (trừdoanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực này); Doanh nghiệp nhỏ và vừatrong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Không tính phạt chậm nộp trong thờigian được gia hạn nộp thuế (từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/12/2012).

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính: "3. Số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệpnhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản); Doanh nghiệp trong lĩnh vựcsản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày,linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụngnhiều lao động được thực hiện gia hạn nộp thuế theo Quyết định số21/2011/QĐ-TTg Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ".

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổngcục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội: số thuế TNDN phải nộp củanăm 2011 theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC nêu trênchỉ bao gồm số thuế TNDN tạm tính phải nộp của Quý I, II, III, IV năm 2011 vàsố thuế TNDN chênh lệch sau quyết toán thuế năm 2011. Trường hợp số thuế TNDNtạm tính quý IV/2010 và số thuế TNDN chênh lệch phải nộp theo quyết toán năm2010 đã được gia hạn theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg mà đến ngày 10/5/2012doanh nghiệp chưa nộp Ngân sách Nhà nước vẫn thuộc đối tượng được gia hạn 09tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày23/05/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quyphạm pháp luật và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thựchiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn