VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 777/VPCP-KTTH
V/v chuyển chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng DTQG năm 2008 sang năm 2009 thực hiện tiếp

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1071/BTC-DTQGngày 22 tháng 01 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 670/BKH-KTDV ngày 04 tháng 02 năm 2009 về việc chuyển chỉ tiêu kế hoạch nhập,xuất luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia năm 2008 sang năm 2009 thực hiện tiếp,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổihàng dự trữ quốc gia năm 2008 sang thực hiện trong năm 2009 như đề nghị của BộTài chính tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng