BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7774/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần TID.
(Đ/c Số 4 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 435/2013/KN-TID ngày 10/12/2013 của Công ty Cổ phần TID khiếu nại lầnhai về trị giá tính thuế mặt hàng Kính phản quang, dày 6mm, StopsolSupersilver, Dark Blue kích thước 3210x2250mm, xuất xứ Indonesia nhập khẩu theotờ khai số 688/NKD /I01K ngày 28/8/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Gia Thụy -Cục Hải quan TP. Hà Nội và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội giảiquyết khiếu nại lần đầu tại quyết định số 1774/QĐ-HQHN ngày 29/11/2013. Qua xemxét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếunại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại;Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm, Thông báo về việc trị giátính thuế hàng nhập khẩu, Biên bản tham vấn, Quyết định ấn định thuế.

- Các chứng từ tài liệu khác cóliên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao các chứng từ tài liệu nêutrên có đóng dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệukèm theo).

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần TID biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng