BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 7777/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm GDTX.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013
Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.
Để đáp ứng nhu cầu học nghề phổ thông của học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, Bộ hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề phổ thông cho các học viên Chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm GDTX, cụ thể như sau:
1. Đối tượng học: những học viên đang học Chương trình GDTX cấp THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm và có nhu cầu học (có đơn xin học).
2. Về chương trình nghề phổ thông thực hiện theo nội dung giáo dục nghề phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông thực hiện theo công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào nhu cầu của học viên và điều kiện thực tế của địa phương triển khai thực hiện dạy nghề phổ thông cho học viên học Chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm GDTX.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDTrH (để phối hợp);
- Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển